Perfect service Ltd  е независимо дружество, в което работят инженери и консултанти в областта на екологичните технологии, с акцент върху специфични области на строителството, промишлени сгради и инсталации, строителни услуги, водоснабдяване и  канализация, твърди отпадъци, селскостопански и водни съоръжения, проблеми със замърсявания на въздуха.

"Независимо дружество" означава: Perfect service Ltd  не се ангажира с изискванията и интересите на трети лица. Perfect service Ltd  разглежда себе си като обслужваща клиента; развива концепции за решение в съответствие със съответната икономическа ситуация, с отчитане въздействието върху околната среда и разпределението на ресурсите. Фирмата разработва предложения за проекти, позволяващи вземането на решения при отчитане и на социо-културни особености. Целта на фирмата е консултантска дейност, проектиране и строителен надзор, оказване на помощ в експлоатация и поддръжка, включително и за обучение на специализиран персонал за проекти, в областта на околната среда, строителство, промишлени сгради и инсталации, строителни услуги, водоснабдяване и  канализация, твърди отпадъци и аграрни технологии за държавни и частни клиенти в страната и чужбина. Също така Perfect service Ltd  предоставя консултации, извършва проектиране, планиране и строителен надзор за строителни работи, включително изграждане на възстановяване и рехабилитация на промишлени сгради, както и научни изследвания, разработване, развитие и прилагане на нови технологии и инженеринг, електрически, и електротехнически проекти и проекти за пренос на енергия.
ПЕРСОНАЛ – Във Perfect service Ltd  в момента работят повече от 20 наети служители, включващи строителни инженери, технолози, машинни и електро инженери, експерти оценители, еколози, икономисти, геолози, химици, компютърни специалисти, агрономи и други експерти.
            На клиентите на фирмата  се предлагат решения, които са резултат от работата на квалифициран персонал и опит в повече от 70 проекта в България, Русия, Казахстан, Либия, Ирак и други страни.
Съществената цел при изпълнение на проекти е разработването на оптимални инвестиционни и технически решения, като се вземат предвид екологичните и икономическите условия. Това включва обширни анализи на местните, регионалните и националните планове за развитие, съобразно населението и социално-икономическите аспекти, както и оценката на въздействието на околната среда, инвестиции намерения, модели за финансиране.
 Мултидисциплинарен екип от компетентни специалисти, инженери и технолози е на разположение на националните и международни клиенти за изготвянето на оптимални решения.