Пречиствателни станции за битови отпадъчни води и пречистване на питейни води.

Предлагаме готови Модулни Пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води – от 4 ЕЖ(Еквивалентни жители) до 10000ЕЖ, както и за Питейни води.Модулите могат да се монтират по различен начин:
- вкопани - под земната повърхност
- надземно - в метални контейнери
- смесено - част от съоръженията са вкопани - други надземни
- в сгради

Предимства:

1.Лесно проектиране – избиране на готови модули по Каталог, съгласно Инструкция за проектиране; достъп до техническа информация, улесняваща избора на подходящия модул или комбинация от модули; готови dwg файлове на отделните модули;
2. Лесно офериране – при избор на подходящата комбинация от готови модули – пълна информация за тяхната цена, срок за доставка, изискване за монтаж
3.Лесен монтаж – съгласно Инструкция за монтаж – Доставят се готови, качествено заводско изпълнение – и изискват минимални строителни работи на място. При определени условия Ние извършваме и монтажа на място и въвеждане в експлоатация.
4.Лесна експлоатация и поддръжка – съгласно Инструкцията за експлоатация и поддръжка. Възможност за различна степен на автоматизация на процесите и за дистанционен контрол и управление.
5.Възможност за разширение и увеличаване на капацитета, както и адаптиране при промяна на количеството и качеството на постъпващата вода и изискванията към пречистената вода.

6.Подходящи за монтаж в различни климатични условия – при студен и уверен и при горещ климат ; както и за сезонни обекти с голяма вариация в количеството на обработваните води.